POSLEDNÍ ČLÁNKYStala se neuvěřitelná věc.

Měla jsem odeslat 12.100,- Kč právničce, která bude zastupovat jednu zbankrotovanou rodinu. Jelikož ale požadovala uhradit částku předem a uvedla variabilní symbol s lomítky, které jsou v internetovém bankovnictví považovány za nepovolené znaky, rozhodla jsem se právničku před zaplacením sumy kontaktovat.

 

 

Napsala jsem zdvořilý e-mail, kde se jako sponzor dotazuji:
a) jestli sumu 12.100,- Kč mohu rozložit na dvě částky, protože překračuje můj denní limit pro internetové bankovnictví
b) jaký mám použít variabilní symbol, když internetové bankovnictví nepovoluje lomítka
c) jelikož se jedná o nelidsky vysokou sumu, jaké právní úkony jsou v ceně zahrnuty
d) jaká je reálná šance klientů na úspěch
e) má-li jako právnička s insolvencemi zkušenosti

Právnička odepsala hned druhý den. Rozhodla se, že klienty na základě mého e-mailu nebude zastupovat, protože jsem narušila vážným způsobem vzájemný vztah s klienty tvrzením, že jde o „nelidsky vysokou sumu“. Jejich právní kancelář se mým e-mailem cítí velice dotčena, i s ohlédnutím na to, že se v e-mailu dotazuji, jestli mají s insolvencemi zkušenosti. Tedy že jim neprojevuji dostatečnou důvěru a v tom případě kancelář klienty ve věci zastupovat nebude.

Tento e-mail okamžitě přeposlala také svým klientům, kterých se insolvence týká. Já ve věci figuruji jako sponzor, proto je s podivem, že vypověděla vztah svým vlastním klientům na základě komunikace s osobou, které se záležitost vlastně vůbec netýká. 

V prvopočátku tak vážným způsobem narušila moje vztahy s lidmi, kterým jsem měla insolvenci uhradit, protože ti v prvém okamžiku měli pocit, že jsem je v jejich tíživé životní situaci podrazila. Po jednom desetiminutovém telefonátu ale i oni uznali, že mají právo vědět, za co vlastně platí a že zeptat se na zkušenosti právničky není žádné vážné narušení její důvěryhodnosti. Že suma je nelidsky vysoká, to jsme věděli všichni od první chvíle a že nějaké odvolávání se na advokátní tarif vyhlášky číslo 177/1996 Sb. na tom nic nezmění, protože jednou věcí je vyhláška a druhou věcí je lidskost.

Domnívám se, že pokud mám uhradit 12 100 Kč za započetí insolvenčního řízení, mám právo vědět, zda-li má právnička s insolvencemi zkušenosti a mám také právo vědět, jaká je reálná šance na úspěch jejích klientů, což lze zhodnotit z podkladů, které jí klienti dodají.

Lidé nepodávají osobní bankrot z dlouhé nudy a netopí se v milionech, jak by se z částek na zahájení insolvence mohlo zdát, ale jsou to lidé, kteří se delší dobu pohybují na hranici života a smrti. Lidé, kteří žijí měsíce v hlubokém stresu, kteří měsíce nemají co jíst. Jsou to lidé velice zesláblí. Ten, kdo je z toho může dostat, nejsou právníci, ale my sponzoři, kteří ty právníky za ně platíme. 

Je proto politováníhodné, když právnička otočí o 180 stupňů, když už si vyžádala všechny potřebné dokumenty s velmi citlivými údaji klientů a ví, že jim jde o dny a je plně seznámena s jejich velmi tíživou životní situací. De facto je tak ošidila o čas, během kterého už soud mohl rozhodnout o insolvenci.

Na závěr mám takovou vizi a přála bych si, aby se stala skutečnou. Když by člověk přišel do bezplatné právní poradny a řekl, že chce vyhlásit osobní bankrot, bylo by krásné, kdyby existovali právníci, kteří by se případu chytili a zcela bezplatně vše pro soud připravili. Kdo jiný by měl mít nárok na bezplatnou pomoc než ten, kdo už nemá žádné peníze? 

 
Přílohy

 
1. Žádost právní kanceláře o zaslání sumy 12.100,-Kč na účet s variabilním symbolem, který obsahuje nepovolený znak lomítko. K platbě nebyla vystavena žádná faktura, číslo účtu poslala asistentka i s variabilním symbolem pouze e-mailem:

 
Vážená paní , 

potvrzuji přijetí Vámi zaslaných pokladů pro insolvenční řízení. Jak jsem Vám již sdělila v mém předešlém e-mailu za poskytnutí právní služby bude honorář činit částku 12.100,-Kč vč. DPH. Proto prosím o úhradu této částky na účet naší advokátní kanceláře č.ú.   /,  var. symb. 39/2013. 

S pozdravem 

 
asistentka 

 
2. Pokus o odeslání částky 12.100,-Kč přes internetové bankovnictví. Skrze internetové bankovnictví Komerční banky nemůžete do kolonky s variabilním symbolem zadat lomítko, jedná se o nepovolený symbol. Pokud by částku platila jiná osoba než klient právničky, což je náš případ, platba by byla de facto nedohledatelná. Kvůli nízkému limitu pro denní transakce byla transakce předána k autorizaci a následně týž večer mnou zrušena. Musela bych jít totiž jinak na pobočku banky a navýšit si limit, na to ale v podobných situacích není čas, proto jsem navrhla zaplatit částku ve dvou splátkách.

 

 

 
3. Mnou vznesené dotazy jakožto sponzora. Všechny vznesené dotazy považuji za rozumné.
Částka za zahájení insolvenčního řízení mi opravdu připadá nelidsky vysoká, byť je dána vyhláškou číslo 177/1996 Sb. On ten zákon totiž působí dojmem, že osobní bankroty jsou zde jen pro lidi, kteří si nakradou peníze bokem a pak vyhlásí, že zbankrotovali, tedy že podvodníci jsou zákonem upřednostňováni před slušnými občany, kteří doopravdy zbankrotovali a ty peníze prostě nemají.

> Vážená paní ,
chtěla jsem Vám poslat za paní  níže uvedených 12.100 Kč, ale mám nastaven denní limit jen na 10 tisíc korun/den. Mohu to poslat na dvakrát?

Dále mě zarazilo, že chcete variabilní symbol s lomítkem, které internetové bankovnictví nepovoluje. Může být variabilní symbol bez lomítka?

A v neposlední řadě když už mám platit tak nelidsky vysokou sumu za záchranu něčích životů, chtěla bych znát přesný rozpis právních úkonů, které jsou v ceně zahrnuty. Je to suma konečná? Jakou mají reálnou šanci na úspěch? Máte s insolvencemi zkušenosti?

S pozdravem
Ingrid Romancová

 
4. Odpověď právničky, ze které je patrné, že částka 12.100 Kč za zahájení insolvence jí připadá „lidská“, protože jí vyčíslila ještě se slevou s ohledem na tíživou životní situaci klientů, což nemusela, protože vyhláška 177/1996 Sb. přesně definuje, kolik korun si za jaké úkony smějí účtovat.

 
Vážená paní ,

Z Vašeho přípisu lze soudit, že pochybujete o mých zkušenostech vyřizování tak závažné věci, jako je právě insolvence. Jako advokát nemohu přijmout zastupování ve věci, když ze strany klientů je vyslovena pochybnost o zkušenostech advokáta. Toto platí i pro mé kolegy v naší advokátní kanceláři, neboť vykonáváme advokacii společně. Dalším důvodem, proč nemohu zastupování ve věci přijmout je i ta skutečnost, že částku uvedenou pro toto řízení nazýváte jako „nelidsky vysokou sumu“ a tudíž vyjadřujete, velkou nespokojenost k tomuto honoráři. Pokud máte pochybnost o této částce, tak bych Vás chtěla odkázat na advokátní tarif vyhl.č. 177/1996 Sb., která oceňuje úkony právní pomoci podle výše plnění a stanovuje také definici, co právní úkon je. Jen bych Vás chtěla upozornit na tu skutečnost, že tato
částka ani neodpovídá tomuto tarifu, neboť ve Vaší věci, pokud bych postupovala podle hodnoty výše dluhů, tak jen za jeden úkon právní pomoci při výši dluhu 200.000,-Kč by za jeden úkon byla částka 7.750,-Kč bez DPH a dále je každému úkonu účtován režijní paušál ve výši 300,-Kč za jeden úkon. Z dokladů, které mám k dispozici lze soudit, že částka
dluhu je daleko vyšší, nežli 200.000,-Kč a tudíž by tato částka pak musela být značně navýšena. Částku 12.100,-Kč jsem navrhovala jako smluvní odměnu vzhledem k tomu, že vím o jakou jde situaci. Jednalo se o částku za úkony ve výši 10.000,-Kč a 2.100,-Kč DPH
(daň z přidané hodnoty) kterou odvádíme státu. Můj návrh tedy nebyl nijak nelidský, tak jak jste uváděla ve svém přípise a pokud byste chtěla vědět, jaké máme zkušenosti v naší advokátní kanceláři, musíte si sama na nás zjistit reference. Mám však pocit, že naše advokátní kancelář je vyhledávána klienty, kteří si Váží naší práce. Cítím se nejen já, ale i moji kolegové velmi dotčeni Vaším přípisem, proto nemohu Vás já ani moji kolegové zastupovat a bude nutné, aby se obrátila na jinou advokátní kancelář.

Doklady, které nám byly zaslány v kopiích prostřednictvím emailu skartujeme.

Tímto považuji celou záležitost za uzavřenou.

Volba lidskosti