POSLEDNÍ ČLÁNKYDne 4.11.2013 podal Jiří Bezděk, zakladatel Exekuční domobrany a lídr kandidátů Aktivu nezávislých občanů v Jihomoravském kraji v parlamentních volbách, k Nejvyššímu správnímu soudu Návrh na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.

Redakce: Dokument přebíráme v rámci shromažďování informací o politických stranách.

 
 
Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno
ID DS: wwjaa4f
 
V Brně 2.listopadu 2013
 
Návrh na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
 
Navrhovatel: Jiří Bezděk, zakladatel Exekuční domobrany a lídr kandidátů Aktivu nezávislých občanů v Jihomoravském kraji
 
Tímto podávám v termínu stanoveném zákonem č. 247/1995 Sb. návrh na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26.10.2013.
 
Odůvodnění:

Dne 17.9.2013 potvrdil Krajský úřad Jihomoravského kraje převzetí kandidátní listiny Aktivu nezávislých občanů v Jihomoravském kraji dle ust. § 31 odst. 3 zák.č. 247/1995 Sb. (důkaz č. 1 Potvrzení převzetí kandidátní listiny)

Neboť zákon č. 247/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů neupravuje volby při rozpuštění sněmovny (předčasné volby), potom je opěrným ustanovením čl. 17 odst. 2 Ústavy ČR, kde je lhůta voleb oproti standardním 30-ti dnům rozšířena na 60 dnů.

Dle odst. 4 § 16 zák.č. 247/1995 Sb. je vyhrazen čas volební kampaně ve veřejnoprávních médiích (Č. televize a Č. Rozhlas), který v těchto předčasných volbách byl notářsky potvrzen u Č. televize ve lhůtě 30 dnů před konáním samotného hlasování. Tedy toto notářské stvrzení předvolebního vysílání koresponduje s dvojnásobnou lhůtou, tak jak je deklarováno v odst. 2 čl. 17 Ústavy ČR. (důkaz č. 2 Program předvolebního vysílání Č. televize)

Č. televize mě telefonicky oslovila s pozváním do předvolebního vysílání pořadu Interview Daniely Drtinové, které bylo součástí Programu předvolebního vysílání, a toto pozvání posléze potvrdila dne 20.9.2013 v e-mailové korespondenci. V odpovědi dne 21.9.2013 jsem zaslal veškeré žádané podklady k vysílání a pro jeho přípravu, kde mj. klíčovým programovým cílem Aktivu nezávislých občanů bylo zrušení Exekučního řádu a zamezení dalšího vlivu soukromých exekutorů ve společnosti. (důkaz č. 3 E-mailová korespondence s Č. televizí)

Přestože dle odst. 4 § 16 zák.č. 247/995 Sb. odpovědnost za obsah vysílaných pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice, tak těsně před vysíláním pořadu Interview Daniely Drtinové neoprávněně zasáhl šéfeditor tohoto pořadu Ondřej Kopa do předvolební kampaně Aktivu nezávislých občanů (dále ANeO), kdy trval na změně kandidáta v prezentaci a abych v pořadu za ANeO nevystupoval, přestože jsem byl zástupci ANeO na osobním jednání v budově ČT24 potvrzen.

Následně jsem z informací na internetu zjistil, že ještě před mým vystoupením v pořadu Interview Daniely Drtinové zveřejnila Exekutorská komora v zastoupení tiskové mluvčí Petry Báčové a prezidenta Exekutorské komory Jiřího Proška pomlouvačné informace o mé osobě a taktéž informace ze spisu, který je předmětem vyšetřování a ke kterému neměla přístup, neboť není účastníkem tohoto řízení (označuji důkaz spis. zn. KRPH-82105/TČ-2013-050271 Policie ČR ÚO Hradec Králové), a v neposlední řadě nařizovala, kdo smí a nesmí být politicky aktivní a účasten ve volbách (důkaz č. 4 Informace z portálu Exekutorské komory).

Zdůrazňuji, že klíčovým programovým cílem v těchto volbách do Poslanecké sněmovny Aktivu nezávislých občanů bylo zrušení Exekučního řádu a zamezení dalšího vlivu soukromých exekutorů ve společnosti, který se opírá o právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád (důkaz č. 5 Právní rozbor Exekučního řádu).

Exekutorská komora svým neoprávněným zásahem do průběhu voleb porušila:

a) § 16 odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., kdy zveřejnila nepravdivé údaje o mně, jakožto kandidátovi (označuji důkaz spis. zn. KRPB-237947/ČJ-2013-060214 Policie ČR OO Brno – Královo Pole);
b) čl. 10 Listiny základních práv a svobod, kdy narušila moji dobrou pověst a osobní čest zneužitím shromážděných údajů o mé osobě a jejich zveřejněním (viz označené důkazy spis. zn. KRPB-237947/ČJ-2013-060214 Policie ČR OO Brno – Královo Pole a KRPH-82105/TČ-2013-050271 Policie ČR ÚO Hradec Králové);
c) oddíl druhý Listiny základních práv a svobod (politická práva), kde:
ca) zabránila mému svobodnému politickému a osobnímu projevu a právu občanů na informace týkajícího se porušování základních lidských práv soukromými exekutory, podnikajících na základě zák. č. 120/2001 Sb., když jsem měl v Interview Daniely Drtinové odborně prezentovat právní rozbor tohoto zákona, o který se opírá jeden z programových cílů ANeO
cb) zabránila vyjádření mých politických a osobních názorů obrazem a tiskem, když k tomuto vyjádření mělo dojít prostřednictvím České televize při mé kandidatuře ve volbách do Poslanecké sněmovny, a zabránila tak i rozšiřování ideí politické strany ANeO, které jsou obsahem dalšího klíčového programového bodu – depolitizace mocí definovaných Ústavou ČR (změna volebního systému)
cc) cenzurovala svým neoprávněným zásahem do průběhu voleb vysílání v České televizi
cd) svým vyjádřením: „Zároveň nelze tolerovat, pokud jakákoliv politická uskupení prosazují svoje zájmy na úkor úředních osob, které zajišťují vymahatelnost práva.“ (viz důkaz č. 4) popírá odst. 4 čl. 20 (oddělení politických stran, politických hnutí a jiných sdružení od státu), odst. 1 a 2 čl. 20 (svobodné sdružování občanů a zakládání politických stran a hnutí a sdružování se v nich), a svým vyjádřením popírajíc presumpci neviny: „..že je tomuto kandidátovi poskytován prostor v médiích, zvláště pak veřejnoprávních.“ potlačila moje ústavní práva dané čl. 21 tohoto oddílu Listiny základních práv a svobod, a to rovný přístup k voleným funkcím a podílení se na správě veřejných věcí přímo
ce) narušila svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti

Dle stanov je Aktiv nezávislých občanů (ANeO) stranou zodpovědných a aktivních občanů, kteří dokáží převzít odpovědnost za sebe, za svou rodinu, za kolektiv občanů, za obec a za stát, s hlavními cíli vybírat kandidáty a pomáhat jim ve volbách, a být nástrojem volebního úspěchu (důkaz č. 6 Stanovy Aktivu nezávislých občanů)
.
Kandidáti za Aktiv nezávislých občanů, vesměs bez politické příslušnosti, zcela kopírovali vizi této strany z roku 2001 zastavení nebezpečného vývoje ve společnosti politickou cestou. Strana je v principu této vize prostředkem daným k dispozici občanské veřejnosti k delegování zástupců nejen do parlamentních voleb. Strana není ani pravicová, levicová, či středová, neboť tato hlediska jsou překonána a slouží pouze k zamaskování neschopnosti.

ANeO tedy není tradiční dogmatickou politickou stranou s klasickou organizační strukturou, jaké známe z politické parlamentní scény posledních 20-ti let. Proto kandidáti Aktivu nezávislých občanů prezentovali své názory nezávisle s vlastní odpovědností vůči sobě, vůči kolektivu a vůči společnosti, a taktéž si samostatně s těmito principy odpovědnosti řídili předvolební kampaň, aby tak byl naplněn jeden z hlavních programových cílů kandidátů ANeO v parlamentních volbách konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 (Depolitizace mocí definovaných Ústavou. Tedy změna volebního systému a Ústavy, a odvolatelnost volitelných zástupců i v průběhu funkčního období.) naplňující vizi strany Aktivu nezávislých občanů (Strana není ani pravicová, levicová, či středová, neboť tato hlediska jsou překonána a slouží pouze k zamaskování neschopnosti.)

Zdůrazňuji 12-ti letou legitimitu politické strany Aktiv nezávislých občanů, která byla registrována již v roce 2001 a tyto stanovy má od té doby neměnné.

Dne 5.10.2013 uplynula lhůta domáhání ochrany proti Rozhodnutí o odmítnutí registrace Aktivu nezávislých občanů ve volbách do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji. (důkaz č. 7 Rozhodnutí o odmítnutí ze dne 30.9.2013)

Dne 4.10.2013, tedy ještě před vypršením lhůty k domáhání ochrany proti odmítnutí registrace ANeO ve volbách, je úředně ověřeno, že jsem se z důvodu neoprávněného zásahu Exekutorské komory do průběhu voleb distancoval od své kandidatury, tedy jsem z kandidatury ani neodstoupil a ani jsem se jí nevzdal, abych vyčkal do ukončení vyšetřování tohoto neoprávněného zásahu. (důkaz č. 8 Tisková zpráva ze dne 7.října 2013)

Z odpovědi Exekutorské komory ze dne 13.6.2013 č.j. Taj 20130613 na moji žádost o informace je zřejmé, že počet vedených exekucí se v současnosti pohybuje nad počtem 5-ti miliónů. (důkaz č. 9 Informace Exekutorské komory č.j. Taj 20130613)

Jelikož žádný odpovědný úřad statisticky neeviduje souhrnný počet osob, proti kterým je vedena exekuce, je takto jedině možný odhad, na základě kterého je možno relevantně určit volební potenciál politické strany ANeO, která by mým odborným výkladem problematiky exekucí v pořadu Interview Daniely Drtinové měla možnost oslovit cca 1 000 000 voličů, neboť tento pořad byl vysílán v počátečním období předvolební kampaně dle Programu předvolebního vysílání České televize (viz důkaz č. 2) a měl být pouze odrazovým můstkem předvolební kampaně, když jsem byl pozván i do jiných pořadů nejen České televize, kde tato pozvání byla posléze zrušena.

Nemůže být s ohledem na počet občanů – voličů, kterých se exekuce dotýkají, pochyb o tom, že toto téma je věcí veřejného zájmu s významným společenským dopadem, a že tedy moje kandidatura byla obecným zájmem, tedy zájmem vyšší hodnoty než zájem soukromého subjektu, který zastupuje Exekutorská komora.

Dle předvolebních průzkumů těsně před konáním hlasování v těchto volbách do Poslanecké sněmovny zhruba 40% občanů potvrdilo neúčast při hlasování ve volbách z důvodů nedůvěry v možnost pozitivních změn, které definují provázaností dosavadní politiky parlamentních stran, špatným volebním zákonem a napojením na korupci.

Na provázanost politiky a korupce a nemožnost jejího úspěšného odhalování a dokazování poukazuje právě právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád. (viz důkaz č. 5)

ANeO tedy svými programovými cíli, kdybych měl možnost jejich prezentace, mohlo oslovit nemalou část nerozhodnutých voličů, ale i nemalou část voličů, kteří se v průběhu předvolební kampaně rozhodli k neúčasti v hlasování, a takto významně mohlo přispět k větší volební účasti a ovlivnit konečný výsledek voleb, kdy s ohledem na potenciál uvedený v bodě 16. by zcela reálně ANeO překročilo nejen 1,5%-ní hranici potřebnou pro získání příspěvku na úhradu volebních nákladů, ale mělo by i reálnou pravděpodobnost překročit výrazně 5%-ní hranici potřebnou pro získání mandátů v Poslanecké sněmovně.

Nedodržením zákonných ustanovení spojených s volbami do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26.10.2013 ze strany České televize vyvolaných neoprávněným zásahem Exekutorské komory, tedy úřadu jak jej definuje protiústavní zákon a jak se sami exekutoři prezentují, vznikla mimo jiné i hmotná škoda, a to:

a) mé osobě a případně dalším kandidátům za Aktiv nezávislých občanů na poslaneckém platě a odměnách v minimální výši 2.681.760,- Kč za 4-leté období / kandidáta
b) osobám delegovaným Aktivem nezávislých občanů do okrskových volebních komisí, kteří byli takto automaticky příslušnými úřady měst a městských částí odmítnuti, ve výši 1.300,- Kč / osobu
c) politické straně Aktiv nezávislých občanů v rozmezí od cca 7.000.000,- Kč do cca 269,6 mil. Kč při maximálním úspěchu ve volbách za 4-leté období ( 92,8 mil. Kč na příspěvku na úhradu volebních nákladů + 176,8 mil. Kč na ročním stálém příspěvku a příspěvku na mandát)

Z úředního postupu nebylo ANeO v Jihomoravském kraji v případech delegování do okrskových volebních komisí ani informováno o zrušení účasti delegovaných osob.

Na výsledku hnutích ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury v těchto volbách do poslanecké sněmovny je evidentní, že voliči upřednostňovali uskupení, která nabízela řešení jako Aktiv nezávislých občanů, tudíž nemůže být pochyb, že moje prvotní vystoupení v pořadu Interview Daniely Drtinové, které bylo vysíláno v počátečním období předvolební kampaně by významně změnilo celkový výsledek voleb a rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně.

Taktéž je evidentní, jakou roli hraje financování politických uskupení zejména v předvolebních kampaních, čímž byla do budoucna narušena politická soutěživost deklarovaná Ústavou ČR právě Aktivu nezávislých občanů kvůli uskutečňování jeho programových cílů.

Volba lidskosti