FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKYČeský stát zcela vědomě porušuje své vlastní zákony. Zdravotně postižení jsou kráceni na svých právech a to zcela protiprávní cestou. Až do dnešních dnů se tímto stavem nikdo nezabýval. Teprve 19. ledna 2011 se k tomuto holému faktu vyjádřil sám ombudsman.

Handicapovaný občan má právo žádat příslušný úřad o příspěvek sloužící k pořízení tzv. kompenzační pomůcky. Tato pomůcka kompenzuje zdravotní postižení a má sloužit k případnému odstranění nebo zmírnění následků zdravotního postižení. Tolik k celé věci říká vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb. V této právní normě není ani přinejmenším náznak o tom, že by zdravotně postižený měl dokazovat výši svého majetku.

I přes všechny tyto skutečnosti jste při podávání žádosti o příspěvek na pořízení vozíku, berlí, počítače nebo jiné pomůcky úřady nuceni prokazovat jaký máte majetek. Úřednice vám do ruky vrazí s žádostí dodatečný několikastránkový formulář, ve kterém musíte vypisovat kde jaká máte konta, kolik na nich máte. Jestli máte pole, louky, domy, auta, šperky a dokonce musíte doznávat jestli máte počítač nebo televizi.

Toto všechno je protiprávně a diskriminačně požadováno na zdravotně postižených. Jaký je to prapodivný postup českých úřadů? U příspěvku, který má být poskytnutý díky zdravotnímu postižení se nyní rozhoduje jestli na něj máte nárok nejen ze zdravotního, ale také i z majetkového důvodu. Úřady si vymyslely svůj nový dodatek nemající úpravu v zákonech a vyhláškách. Příspěvek se zdravotně postiženému přiznává ne proto, že je tento člověk nemajetný, ale proto, že je zdravotně postižený. Tato celá anabáze je z tohoto důvodu velmi nekorektní.

Pokud se tedy zdravotně postižený bude zdát úřadům bohatý, nebo pokud odmítne tato doznání o majetcích vyplnit, tak nedostane nic. A to zcela nezákonně. I takový člověk má na tento příspěvek nárok. Jeho vydání není podle zákonů závislé na tom, jestli je zdravotně postižený bohatý nebo ne. Je tedy správné handicapovaného člověka krátit a trestat nezákonně a ostatním dávat bez ohledu na tyto skutečnosti? Kam to Česká republika došla když si vytváří její orgány státu umělé překážky nemající oporu v zákonech a vyhláškách?

Stát si takto zcela po svém vykládá své zákony a vyhlášky. Upravuje je přesně tak, aby vyhovovaly právě státu a ne zdravotně postiženým. Tento postup úřadů je naprosto nekorektní a nehumánní. Copak ti úředníci neumí číst, nebo snad nechtějí dodržovat právní normy této země?

Ombudsman celou věc komentuje těmito slovy: Pokud úřady argumentují vyhláškou MPSV č. 182/1991 Sb., a dovozují z ní, že je pouze na správním uvážení úřadu v jaké výši a zda příspěvek poskytne, nelze takový výklad akceptovat. Každé správní uvážení by se mělo pohybovat v zákonných mezích, v tomto případě však je problém především v tom, že zákon pro tyto dávky meze neurčuje. Nároky jsou upraveny pouze podzákonným předpisem. Ač tedy zákon zmocňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí k úpravě „podrobností“, vyhláška č. 182/1991 Sb. pro tyto případy stanoví veškerá pravidla.

Jak vidíte, i ombudsman přiznává a vyčítá státním úřadům, tedy v tomto případě Ministerstvu práce a sociálních věcí, že si vymýšlí své dodatky a poškozuje tím zdravotně postižené. Jak nyní bude postupovat stát? Napraví celou věc? Bude snad už dodržovat vlastní právní normy?


Pro úplnost dokládám ještě odkaz na celé vyjádření ombudsmana k této problematice:
Pomoc státu zdravotně postiženým není jen pro nemajetné.

Volba lidskosti