POSLEDNÍ ČLÁNKYPodle novely občanského zákoníku účinné od 1. března 2006 mohou obce vypovídat nájem z obecního bytu i bez přivolení soudu. Pokud chcete výpověď zneplatnit, protože ji považujete za neoprávněnou, musíte sami podat žalobu k soudu.

Příklad, kdy může nájemce považovat výpověď z bytu za neoprávněnou:

Čtyřčlenná rodina bydlí 28 let v obecním bytě na vesnici v blízkosti státních hranic. Děti studují vysokou školu, syn v Českých Budějovicích, dcera v Praze. Krajské město je vzdálené 68 km, Praha vzdušnou čarou 170 km. Každodenní dojíždění do školy tak nepřipadá v úvahu. Rodiče společně pracují u bezpečnostní agentury, avšak na vesnici padne zakázka a zaměstnavatel je dočasně přeloží do Českých Budějovic. Poněvadž náklady na ubytování pro rodinu přesáhnou 14 tisíc měsíčně, rodiče koupí na hypotéku dům a ten vzápětí přepíší na syna. Společně u něj bydlí. Dcera si podle rozvrhu ve škole může dovolit některé semestry studovat z domova a tuto skutečnost může doložit platnými jízdenkami z dopravních prostředků. Přesto najdou v poštovní schránce mimosoudní vystěhování z obecního bytu, podle § 711 odst. 2 písm. c) 40/1964 sb.:

c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt.

Na obecním úřadě radní předpokládají, že pokud rodiče vlastnili dům v minulosti, nemají už na obecní byt nárok. Nájemci obecního bytu se naopak domnívají, že pokud v současnosti nejsou vlastníci nemovitosti a z pracovních důvodů byt užívat nemohou, a zároveň jejich dcera byt nadále užívá, není zde žádný zákonný důvod k vystěhování.

V podobných případech se nájemci musí sami obrátit na soud. U daného paragrafu  § 711 odst. 2 písm. c) 40/1964 sb. si však povšimněte jeho doslovného znění, kde záměrně zvýrazníme některá slova:

c) „…má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt.

Povšimněte si, že zákon je vyjádřen v přítomném čase, tedy musíte mít další byt v okamžiku, kdy vám dávají výpověď. Také obsahuje výjimku „vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt“. Jsou důvody vážné, kdy byt užívat nemůžete, například po těžkém úraze na půl roku skončíte v nemocnici nebo vás zaměstnavatel pracovně pošle uzavřít smlouvu s obchodním partnerem do Honolulu.

V neposlední řadě zákon vůbec nenaznačuje, jestli byt musíte VLASTNIT, nebo ho mít v PODNÁJMU, případně zda stačí, že bydlíte u přítele ZADARMO. Slovní spojení  „má-li“ v podstatě z právního hlediska nic neznamená. Dále se nikde nepíše, jak dlouho tato skutečnost musí trvat, aby zákon mohl být uplatněn. V extrémním případě se vám může stát, že vás švýcarský přítel pozve na týden do Alp a když se vrátíte, budete mít mimosoudní vystěhování podle § 711 odst. 2 písm. c) 40/1964 sb.!

Podle advokáta Tomáše Pelikána je zákon pozůstatek socialismu, který zavání systémem přidělování bytů.

Pro zneplatnění výpovědi se však nemusíte dívat přímo do aktuálního znění občanského zákoníku. Někdy stačí napadnout samotné podání výpovědi. Vždy jednejte rychle a všechno prověřujte. Pokud vám přišla obálka s výpovědí z nájmu, zajděte se podívat na zápis Rady města a zápis ze zasedání Zastupitelstva přímo na MÚ. Skutečně se projednávalo vaše vystěhování a bylo schváleno? V době, kdy vlastníte dopis s oznámením o vystěhování, musí být na úřadě všechny patřičné dokumenty orazítkované a podepsané. Pokud chybí podpisy, razítka či dokonce samotné listiny, je velmi pravděpodobné, že úředníci jednali rychleji než měli. Snažte se v takovém případě sehnat svědky nebo si pořídit kopie dokumentů.

Pokud vám na úřadě nedovolí kopie pořídit, zkuste se zařídit podle rady studenta práv Jakuba Michálka:

„Za prvé zápis z jednání rady nejsou utajované informace, za druhé právo pořizovat si výpisy z usnesení zahrnuje i právo pořizovat si kopie (na to jsou judikáty a je to i výslovně v §38(4) správního řádu), za třetí si usnesení Rady lze vyžádat podle informačního zákona do datové schránky (což je digitálně podepsané, tedy autentické a u soudu použitelné) a anonymizace se u tvých vlastních údajů neuplatní (na to je judikát) a za čtvrté je též fakt, že usnesení obsahuje tvoje osobní údaje a to je důvodem pro poskytnutí, nikoliv odmítnutí informace, a v případě neposkytnutí lze podat stížnost na ÚOOÚ, proti níž se Rada téměř nemůže bránit.“

Pokud se vám podaří přesvědčit radní, že jednají v rozporu se zákonem nebo příčiny vedoucí k výpovědi z nájmu pominuly, může Rada výpověď revokovat. Pak nemusíte podávat odvolání k soudu.

V neposlední řadě navštivte právní poradnu a jděte hrdě do soudního boje s vědomím, že vy jste ti, kteří zvítězí.

Příloha:

1. Kdy vás může město mimosoudně vystěhovat:

§ 711 40/1964 sb.
(1) Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně.
(2) Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:
a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;
b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3;
c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;
d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;
e) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.
(3) Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta (§ 710 odst. 2), poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, a pokud nájemci podle tohoto zákona přísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu.
(4) Má-li nájemce právo na náhradní byt nebo na náhradní ubytování, je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování.
(5) Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě šedesáti dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu.

2. Kdy zaniká nájem:

§ 710 40/1964 sb.
(1) Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí.
(2) V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.
(3) V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby.
(4) Nájem bytu, který byl sjednán na dobu výkonu práce pro pronajímatele, skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal bez vážného důvodu na své straně vykonávat práce pro pronajímatele.
(5) Přestane-li nájemce bytu, jehož nájem byl sjednán na dobu výkonu práce pro pronajímatele, vykonávat z vážného důvodu na své straně tyto práce, změní se nájem tohoto bytu na nájem na dobu neurčitou, a to od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal práce pro pronajímatele vykonávat.
(6) Za vážný důvod na straně nájemce se považuje zejména splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, skutečnost, že nájemce nemůže podle lékařského posudku vykonávat sjednanou práci a pronajímatel pro něj nemá jinou vhodnou práci, nebo skončení pracovního poměru výpovědí danou pronajímatelem z důvodu organizačních změn.

Odkazy:

Veřejný ochránce práv: Výpověď z nájmu bytu, zvyšování nájemného

Občanský zákoník

Podobné případy

Volba lidskosti