FACEBOOKOVÝ DETEKTIV


Facebookový detektiv dokáže najít různé informace o facebookových profilech. Jediné, co potřebujete, je znát ID profilu, o který se zajímáte.

1. Přihlašte se na Facebook

2. Jděte na zájmový profil

3. Zkopírujte url adresu profilu

4. Nechte si ji převést na ID, například tady.Pozn. Časem vytvoříme vlastní skript.

5. ID profilu vložte níže do polí a hledejte.


PříspěvkyPříspěvky, které profil napsal

Příspěvky, ve kterých je profil označen

Příspěvky, pod kterými profil komentoval

Příspěvky, které se profilu líbily


Fotografie


Fotografie s označeným profilem

Fotografie nahrané uživatelem

Fotografie, na kterých je profil označen

Fotografie, které profil okomentoval

Videa, na kterých je profil označen

Fotografie, které se profilu líbily


OstatníSkupiny, ve kterých je profil členem.

Soukromé skupiny, ve kterých je profil členem.

Přátelé profilu.

Stránky, které se profilu líbí.


POSLEDNÍ ČLÁNKYNabádáme všechny naše čtenáře, kteří plánují jít 11. února 2012 demonstrovat proti dohodě ACTA, aby si vyčlenili ve svém volnu alespoň jedno odpoledne, usedli k pracovnímu stolu a podrobně si celou dohodu přečetli.

My jsme dohodu ACTA četli. Od doby úniku na WikiLeaks se v mnohém změnila. Některé současné argumenty, které se používají během demonstrací, se už dohody dávno netýkají. Jsou tam ale jiné články, stejně znepokojující…

Dovolíme si zvýraznit pár odstavců, které jsme namátkově vybrali. Prvních 5 odstavců můžete přeskočit, jedná se o úvod k dohodě. Celé znění naleznete na konci článku.

 

I.

Předmět

Obchodní dohoda proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými

 

II.

ČLÁNEK 1
Vztah k jiným dohodám

Tato dohoda v žádném případě neruší závazky jedné smluvní strany vůči jakékoli jiné smluvní straně podle stávajících dohod včetně dohody TRIPS.

 

III.

ČLÁNEK 2
Povaha a rozsah povinností

1. Každá smluvní strana uvede v účinnost ustanovení této dohody. Smluvní strany mohou ve svém právu zavést rozsáhlejší prosazování práv k duševnímu vlastnictví, než vyžaduje tato dohoda, není-li takové prosazování v rozporu s ustanoveními této dohody. Každá smluvní strana může určit vhodný způsob, jak provést ustanovení této dohody v rámci svého právního systému a praxe.

 

IV.

ČLÁNEK 3
Vztah k normám týkajícím se dostupnosti a rozsahu práv k duševnímu vlastnictví

1. Touto dohodou nejsou dotčeny právní předpisy smluvních stran upravující dostupnost, nabývání, rozsah a zachování práv k duševnímu vlastnictví.
2. Tato dohoda nezakládá smluvním stranám žádnou povinnost uplatňovat opatření, jestliže právo k duševnímu vlastnictví není podle jejích právních předpisů chráněno.

 

V.

ČLÁNEK 4
Ochrana soukromí a zpřístupňování informací

1. Žádné ustanovení této dohody nevyžaduje, aby smluvní strana zpřístupňovala:
a) informace, jejichž zpřístupnění by bylo v rozporu s jejími právními předpisy, včetně zákonů na ochranu práv na soukromí, nebo s mezinárodními dohodami, jejichž je smluvní stranou;
b) důvěrné informace, jejichž zpřístupnění by bránilo prosazení práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem; nebo
c) důvěrné informace, jejichž zpřístupnění by poškodilo oprávněné podnikatelské zájmy konkrétních podniků, veřejných i soukromých.

 

VI.

ČLÁNEK 6
Obecné povinnosti v souvislosti s prosazováním práv

1. Každá smluvní strana zajistí, aby její právní řád zahrnoval postupy prosazování práv umožňující účinné kroky vůči jakémukoli porušování práv k duševnímu vlastnictví upravených touto dohodou, včetně urychlených nápravných opatření, která by zabránila porušování, a opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu porušování. Tyto postupy budou uplatňovány způsobem, který vyloučí vytváření překážek legálního obchodu a poskytne ochranu proti jejich zneužití.
2. Postupy přijaté, dodržované nebo uplatňované k provádění ustanovení této kapitoly musí být spravedlivé a nestranné a právům všech účastníků, na něž se tyto postupy vztahují, musí poskytovat náležitou ochranu. Tyto postupy nesmí být zbytečně složité či nákladné a nesmí být spojeny s nepřiměřenými lhůtami nebo k neodůvodněnými průtahy.
4. Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že od některé ze smluvních stran vyžaduje, aby její úředníci nesli odpovědnost za úkony provedené při výkonu svých úředních povinností.

 

VII.

ČLÁNEK 9
Náhrada škody

1. Každá smluvní strana zajistí, aby její soudní orgány v občanskoprávním řízení týkajícím se prosazování práv k duševnímu vlastnictví měly pravomoc nařídit porušovateli, jenž věděl, že se dopustil porušení, nebo se lze důvodně domnívat, že o tom vědět měl, aby nahradil nositeli práv škodu, kterou nositel práva utrpěl v důsledku porušení práv. Při určování výše náhrady škody za porušení práv k duševnímu vlastnictví mají soudní orgány pravomoc uvážit mimo jiné rozumnou míru hodnoty, kterou navrhne nositel práv, jež může zahrnovat ušlý zisk, hodnotu zboží nebo služeb, kterými byla porušena práva, a to na základě tržní ceny nebo doporučené maloobchodní ceny.

 

VIII.

3. Každá smluvní strana také, alespoň pokud jde o porušení autorských práv nebo práv s nimi souvisejících na ochranu děl, zvukových záznamů a výkonů výkonných umělců, a v případech padělání ochranné známky, zřídí nebo zachová systém, který stanoví jednu nebo více z těchto možností:

[…]

b) předpoklady (*) pro stanovení výše náhrady škody dostatečné pro odškodnění nositele práv za újmu vzniklou porušením práv; nebo […]

Pozn.:

* Předpoklady uvedené v odst. 3 písm. b) mohou zahrnovat předpoklad, že náhrada škody představuje: i) množství zboží porušujícího dotyčné právo k duševnímu vlastnictví nositele tohoto práva a skutečně převedené na třetí osoby, vynásobené výší zisku na jednotku zboží, které by bylo prodáno nositelem práva, pokud by nedošlo k protiprávnímu jednání; nebo ii) přiměřenou autorskou odměnu; nebo iii) paušální částku na základě prvků, jako jsou alespoň autorské odměny nebo poplatky, které by byly vymahatelné, kdyby porušovatel požádal o svolení k užití předmětného práva k duševnímu vlastnictví.

 

IX.

ČLÁNEK 10
Jiná nápravná opatření

1. Alespoň pokud jde o zboží porušující autorská práva a zboží s padělanou ochrannou známkou, zajistí každá smluvní strana na žádost nositele práv, aby její soudní orgány měly v občanskoprávním soudním řízení pravomoc nařídit, aby zboží, kterým jsou porušována práva, bylo s výjimkou mimořádných okolností zničeno bez jakékoli náhrady.

 

X.

ČLÁNEK 12
Předběžná opatření

1. Každá smluvní strana zajistí, aby její soudní orgány měly pravomoc nařídit rychlá a účinná předběžná opatření:
a) vůči straně nebo v případě potřeby třetí straně, nad níž příslušný soudní orgán vykonává soudní pravomoc, s cílem zabránit porušení jakéhokoli práva k duševnímu vlastnictví, a zejména zabránit propuštění zboží, kterého se týká porušení práv k duševnímu vlastnictví, do obchodních kanálů;

 

XI.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby její soudní orgány měly pravomoc přijmout, bude-li to na místě, předběžná opatření bez slyšení druhé strany, zvláště pokud by jakýkoli odklad pravděpodobně způsobil nenapravitelnou škodu nositeli práva, nebo pokud hrozí prokazatelné nebezpečí, že důkaz bude zničen. V řízeních bez slyšení druhé strany udělí každá smluvní strana svým soudním orgánům pravomoc neprodleně přijmout na žádost předběžná opatření a rozhodnout bez zbytečného prodlení.

 

XII.

ODDÍL 3
OPATŘENÍ NA HRANICÍCH1, 2
ČLÁNEK 13
Rozsah opatření na hranicích3

 Při náležitém stanovování účinného prosazování práv k duševnímu vlastnictví na hranicích by smluvní strana měla postupovat v souladu se svým vnitrostátním systémem ochrany práv k duševnímu vlastnictví a aniž by byly dotčeny požadavky dohody TRIPS, a to způsobem, který nebude neodůvodněně rozlišovat mezi právy k duševnímu vlastnictví a zabrání vytváření překážek zákonnému obchodu.

Pozn.:
1 V případech, kdy strana v podstatě zrušila veškerou kontrolu pohybu zboží přes své hranice s jinou stranou, s níž tvoří část celní unie, nebude povinna uplatňovat na hranici ustanovení tohoto oddílu.

2 Rozumí se, že není povinnost použít postupy stanovené v tomto oddíle u zboží uváděného na trh v jiné zemi nositelem práva nebo s jeho souhlasem.

3 Strany se shodují na tom, že patenty a ochrana nezveřejněných informací nespadají do rozsahu tohoto oddílu.

 
ČLÁNEK 14
Malé zásilky a osobní zavazadla

1. Každá smluvní strana musí uplatňovat tento oddíl u zboží obchodní povahy zasílaného v malých zásilkách.
2. Smluvní strana může upustit od uplatnění tohoto oddílu u malého množství zboží neobchodní povahy nacházejícího se v osobním zavazadle cestujícího.

 

XIII.

ČLÁNEK 22
Zpřístupňování informací

 

Aniž jsou dotčeny právní předpisy smluvní strany, které se vztahují na soukromí nebo důvěrnost informací:
a) smluvní strana může pověřit své příslušné orgány, aby poskytly nositeli práv informace o konkrétních dodávkách zboží, včetně popisu a množství zboží, s cílem napomoci k odhalení zboží porušujícího práva;
b) smluvní strana může pověřit své příslušné orgány, aby poskytly nositeli práv informace o zboží zahrnující kromě jiného popis a množství zboží, jméno a adresu odesílatele, dovozce, vývozce nebo příjemce, a jsou-li známy, zemi původu zboží a jméno a adresu výrobce zboží, s cílem přispět k rozhodnutí podle článku 19 (Rozhodnutí o porušení práv);

 

XIV.

ČLÁNEK 24
Tresty

Za trestné činy uvedené v článku 23 odst. 1, 2 a 4 (Trestné činy) stanoví každá smluvní strana tresty, které budou zahrnovat odnětí svobody a také peněžní tresty1 dostatečně vysoké, aby působily jako odrazující prostředek proti budoucímu porušování, a které budou odpovídat výši trestů za trestné činy odpovídající závažnosti.

Pozn.:
1 Rozumí se, že strana nemá povinnost umožnit souběžné uložení odnětí svobody a peněžních trestů.

 

XV.

ČLÁNEK 40
Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstupuje v platnost třicet dnů od data uložení šesté listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení mezi podepsanými smluvními stranami, které uložily příslušné listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.
2. Tato dohoda vstupuje v platnost pro každou podepsanou smluvní stranu, která uloží svou listinu o ratifikaci, přijetí nebo schválení, po uložení šesté listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení uplynutím třiceti dnů od uložení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení touto podepsanou smluvní stranou.

 

XVI.

ČLÁNEK 41
Odstoupení

Každá smluvní strana může odstoupit od této dohody písemným oznámením depozitáři. Odstoupení nabývá účinku 180 dnů poté, co depozitář obdrží oznámení.

 

Odkazy:
Celé znění dohody ACTA

Volba lidskosti