POSLEDNÍ ČLÁNKYStínová vědecká rada (SVR) Národního parku Šumava (NPŠ) se důrazně ohrazuje proti dezinformaci šířené o.s. Zachraňme Šumavu a ČTK, neboť její zástupci zatím nikdy neodstoupili od jednání o návrhu zákona o NPŠ. V rámci poslední tiskové zprávy z 25. 11. 2011 bylo pouze uvedeno, že SVR zvažuje odstoupení od jednání, které by vedlo k tomu, že účast členů SVR by byla považována za souhlas SVR s předloženým zněním připravovaného zákona. Kulatý stůl plánovaný na 28. 11. 2011 ministr Chalupa poté zrušil a vedl separátní jednání s účastníky, včetně členů SVR.
 

Les pod Hraničníkem

 
Včera, dne 11. 1. 2012 se na MŽP konalo další kolo jednání k přípravě zákona o NPŠ, jehož se zúčastnili i zástupci SVR. Vzhledem k tomu, že navrhované znění zákona se ve srovnání s jeho předcházejícími verzemi výrazně zlepšilo, nesnažili se zástupci o zablokování tohoto jednání, ani toto jednání neopustili, ale pouze potvrdili své výhrady, protože v některých aspektech podklady stále nejsou vyhovující z hlediska ekologické teorie a oboru ochrany přírody a krajiny, jak jsou vnímány i mezinárodní vědeckou a odbornou obcí. Jedná se především o následující problémy, již dříve opakovaně uváděné:
 
•    V rámci návrhu zákona o NPŠ trváme na deklaraci přednosti ochrany přírody a krajiny v NPŠ před ostatními činnostmi a záměry, a to včetně rozvoje územně samosprávných celků tak, aby výklad příslušného odstavce (§1) byl jednoznačný. Bez takového jednoznačně vyložitelného konstatování je ohroženo plnění cílů NPŠ v kategorii národní park podle platné české i mezinárodní legislativy.
 
•    Stále existují nedostatky v navrhované zonaci. Nejsou v dostatečném rozsahu zohledněna nejcennější jádrová území a není dostatečně vyřešena náprava jejich nevhodné fragmentace v minulém období.
 
•    V návrhu je celkově nedostatečný rozsah IIa zón, v nichž se předpokládá dočasné zasahování proti kůrovci v rozsahu umožňujícím jejich plánované převedení do režimu samovolného vývoje (do I. zóny). Tato zóna musí také co nejdříve zajistit tzv. arondační funkci, tj. cílové spojení jádrových území do větších celků. Existují i nedostatky ve vymezení III. zóny.
 
•    Návrh zonace a diferenciace managementu podle jednotlivých lokalit není proveden na základě jednoznačně přijaté, zveřejněné a oponované metodiky. To vede k situaci, kdy například některé cenné lokality (zvláště sekundárního bezlesí) jsou řazeny do III. zóny, časový harmonogram převodu IIa zóny prodlouží nevhodnou fragmentaci bezzásahového území až o skoro půl století aj.
 
•    Nepřijatelná je fragmentace nejcennějších smíšených porostů v jižní části národního parku koridorem Klápa–Hraničník – otevření průseku pro lanovku by zcela určitě vyvolalo rozpad a degradaci těchto porostů a další negativní vlivy na soustavu Natura 2000 na úrovni stanovišť i druhů. Přestože byl průsek pro lanovku v návrhu minimalizován, není možno takový zásah považovat za „chirugický řez“, jak jej označil ministr Chalupa, protože, řečeno jeho výrazovými prostředky, tento řez povede k „rozsáhlé nekróze okolní tkáně“.
 
•    Podél rakouské hranice je v první zóně nevhodně vymezeno ochranné zásahové pásmo proti kůrovci. Je třeba přehodnotit údajné mezinárodní závazky s ohledem na aktuální přírodovědné hodnoty (posuzování podle §45i zákona 114/1992 Sb.) a ohrožení lesa kůrovcem na obou stranách hranice (mezivládní úmluvu nelze nadřazovat naší a evropské legislativě ochrany přírody).
 
Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Ing. Karel Matějka, CSc.
 
 
FOTOGALERIE


      Les pod Hraničníkem, kde je plánován nový průsek pro lanovku Klápa – Hraničník

Volba lidskosti