POSLEDNÍ ČLÁNKYZpůsob, jakým Správa Národního parku Šumava a Ministerstvo životního prostředí povolily otevření turistické cesty Luzenským údolím, jedním z nejcennějších míst Šumavy, je nezákonný. Rozhodl tak dnes krajský soud v Českých Budějovicích.

 
Národní park Šumava © foto Ingrid Romancová
 

Cestu z Březníku na Modrý sloup, spojující českou a bavorskou část Šumavy a vedoucí jádrovou oblastí výskytu kriticky ohroženého tetřeva hlušce, není možné tímto způsobem otevřít. Správa NP Šumava totiž při posuzování, zda cesta a hlavně provoz na ní nebude mít na tetřeva rušivý vliv, nezohlednila stav celé tetřeví populace v rámci Šumavy, jak jí to přikazuje Zákon o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.), ale rozhodla pouze o této jediné cestě bez vazby na celý park. Takováto „salámová metoda“ je nepřípustná, protože by při opakování mohla vést k otvírání dalších cest bez ohledu na negativní vliv na šumavského tetřeva. Správa NP Šumava má přitom k dispozici předchozí posudky, které právě cestu Luzenským údolím vylučují a doporučují jiná alternativní řešení. Tyto studie však byly současným vedením NP Šumava ignorovány.

 

Na Šumavě se vyskytuje jediná životaschopná populace tetřeva hlušce ve střední Evropě a Správa NP by ji měla chránit, a nikoliv hledat způsoby, jak její ochranu prolomit. Právě kvůli tetřevovi je Šumava nejen národním parkem, ale i Ptačí oblastí podle evropské legislativy,“ říká profesor Vladimír Bejček, ornitolog a člen Stínové vědecké Rady NP Šumava.

 

Docent Jakub Hruška, předseda Stínové vědecké rady NP Šumava, k tomu dodává: „Plně chápeme a respektujeme nutnost turistického propojení české a bavorské strany Šumavy, ale nelze kvůli tomu porušovat zákony. Až Správa NP nebude chytračit a nechá zpracovat studii respektující Zákon o ochraně přírody, kompromis se jistě najde. Navíc dnes již další cesty propojující českou a bavorskou část Šumavy existují.“

 

O Stínové vědecké radě Národního parku Šumava

Stínová vědecká rada Národního parku Šumava (SVR) má aktuálně 21 členů a vznikla v březnu 2011 jako reakce na rozhodnutí ředitele NPŠ PhDr. Jana Stráského potlačit názory vědecké části dosavadní Rady NPŠ. Rada je složena z předních českých vědců a odborníků z různých oblastí. Její základ tvoří přírodovědci a lesníci, kteří působili v Radě NPŠ a na protest proti účelovým změnám, které provedl Jan Stráský, z ní abdikovali. Členy jsou ale i další vědci, kteří se problematikou Šumavy dlouhodobě zabývají.

SVR si jako cíl dala nezávislé průběžné hodnocení činnosti Správy NPŠ a přinášení objektivních informací o fungování ekosystémů národního parku. Členové SVR jsou také připraveni pomáhat vědeckými argumenty ochraně přírody, státní správě či vysvětlovat problematiku médiím. Jsou připraveni diskutovat o ochraně šumavské přírody s politiky, podnikateli i milovníky přírody, tedy se všemi, kterým není osud Šumavy lhostejný.

 

Aktuální seznam členů Stínové vědecké rady NP Šumava

 

 • Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice
 • Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor lesnictví, Univerzita ve Wageningen, Holandsko
 • Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • RNDr. Roman Fuchs, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba, Praha a Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Brno
 • Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice
 • RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Ing. Karel Matějka, CSc., IDS Praha
 • RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Třeboň
 • PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
 • Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Pavel Šamonil, PhD., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pracoviště Brno
 • Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice
 • Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pracoviště Brno

Volba lidskosti