POSLEDNÍ ČLÁNKYNíže zveřejňujeme text, který Radomil Hradil v úterý 29. 1. 2013 odeslal šéfredaktorovi německého deníku Die Welt jako reakci na článek Nacionalistické tóny z Prahy (Nationalistische Töne aus Prag), jehož autorem je Hans-Jörg Schmidt. Zveřejňujeme zpětný český překlad i originální německé znění.

Jak rozlišit, co je vědomě zlý záměr a co obyčejná hloupost?


Vážený pane šéfredaktore,

jako český občan bych rád reagoval na článek Nacionalistické tóny z Prahy (Nationalistische Töne aus Prag) od Hans-Jörga Schmidta.

Autor vtipným způsobem popisuje situaci na českém venkově a volební kampaň vítěze prezidentských voleb Miloše Zemana. Popisuje však jen jeden dílčí aspekt, takže celkový obraz tím je značně zkreslen. Rád bych tento obraz doplnil a opravil, abychom z něj my, čeští občané, nevyšli jako poněkud slabomyslní burani.

Především bych chtěl uvést, že jsem v prvním kole voleb volil kandidátku občanské společnosti Táňu Fischerovou, a pro druhé kolo jsem tak neměl žádného favorita. Národ byl kampaní rozdělen na dva značně nepřátelsky naladěné tábory, což mohl velmi bolestně vnímat každý, kdo se nenechal zcela vtáhnout. Z článku je až příliš patrné, že autor stál v táboře Karla Schwarzenberga, tak jako mnoho intelektuálů z Prahy a z velkých měst ČR.

Kampaně obou kandidátů byly velmi rozdílné. Zatímco Zeman sbíral body vlastní rétorikou a přehnaně sebevědomým vystupováním, avšak o jeho příznivcích v podstatě nebylo slyšet, byl Schwarzenberg sám velmi zdrženlivý, avšak jeho příznivci včetně mnoha zpěváků populární hudby a televizních herců byli téměř až hysteričtí a agresivní ve svých výpadech vůči Zemanovi a každému, kdo pro něj měl dobré slovo nebo prostě jen nechtěl volit Schwarzenberga.

Samotné výsledky voleb ukázaly, jak rozpolcená je naše země a národ: V Praze samotné jasné vítězství Schwarzenberga (v malém městě na okraji Prahy, kde s manželkou a dcerou žiji, zvítězil v poměru 70 % ku 30 % pro Zemana), zatímco na chudším venkově ještě jasnější vítězství Zemana (v malém městě na východní Moravě, odkud pocházím, zvítězil Zeman v poměru 75 % ku 25 % pro Schwarzenberga).

Že Schwarzenberg zpochybnil Benešovy dekrety a tím i skutečnost vysídlení sudetských Němců po druhé světové válce, byl zcela nepochopitelný krok, který lze připsat jen jeho odtrženosti od české reality a který ho zajisté připravil o množství hlasů. Že Zeman pak na tuto otázku kladl v kampani důraz, je pochopitelné. Nicméně jakkoli závažná byla tato Schwarzenbergova chyba (a jinak to nazvat nelze), přesto to nebyl rozhodující důvod jeho porážky. Rozhodujícím důvodem byla plná Schwarzenbergova účast na současné vládě, jejímž je místopředsedou. Je to právě tato vláda, která zvyšuje sociální nerovnost v zemi, způsobuje bohatnutí Prahy a chudnutí zbytku země, která je svými opatřeními odpovědná za to, že sociálně slabší vrstvy – dělníci, důchodci, matky, obyvatelé venkova, nemocní, postižení atd. – jsou čím dál víc vytlačovány na periferii společnosti – ve prospěch majetných. To byl rozhodující bod, a i když se Schwarzenbergův PR tým  ze všech sil snažil přesvědčit národ, že Schwarzenberg sám je humanista, který s touto nehumánní vládou nemá nic společného, podařilo se mu nakonec přesvědčit jen intelektuály, kulturní frontu a zaměstnance kanceláří z Prahy, což bylo na vítězství málo. (Čím dál) chudší lid se podvést nenechal. – Píšu to jako člověk, který Zemana nevolil.

Domnívám se, že pro porozumění mezi národy by bylo na místě, kdyby se o tak důležitých a choulostivých věcech pokud možno nereferovalo stranicky a zkresleně, jak to udělal autor uvedeného článku – zejména jedná-li se o dva sousední národy…

S přátelskými pozdravy
Radomil Hradil

* * *

Sehr geehrter Herr Chefredakteur,

als tschechischer Bürger möchte ich gerne auf den Artikel Nationalistische Töne aus Prag von Hans-Jörg Schmidt reagieren.

Der Autor beschreibt auf eine witzige Art und Weise die Situation auf dem tschechischen Lande und den Wahlkampf des Präsindentenwahlsiegers Miloš Zeman. Doch er beschreibt nur einen Teilaspekt, so dass dadurch das Gesamtbild ziemlich verzerrt wird. Gerne würde ich das Bild ergänzen und richtig stellen, damit wir, die tschechischen Bürger, nicht als etwas schwachsinnige Rüpel herauskommen.

Zuvorderst möchte ich erklären, dass ich in der ersten Wahlrunde die Kandidatin der Ziviligesellschaft, die Táňa Fischerová wählte, und für die zweite Runde, die am letzten Wochenende stattfand, somit keinen Favoriten hatte. Das Volk wurde durch die Kampagne in zwei sich gegenüber ziemlich feindlich gesinnte Lager geteilt, was jeder, der sich nicht ganz hineinziehen liess, als sehr schmerzvoll erleben konnte. Aus dem Artikel ist allzu deutlich, dass der Autor in dem lager von Karel Schwarzenberg stand, so wie viele Intellektuelle aus Prag und aus den grossen Städten Tschechiens.

Die Kampagnen beider Kandidaten waren sehr unterschiedlich. Während Zeman durch eigene Retorik und durch sein übertrieben selbsbewusstes Aufreten Punkte gesammelt hat, aber von seinen Anhängern man eigentlich nichts erfahren konnte, war Schwarzenberg selber sehr zurückhaltend, doch seine Anhänger inklusive vieler Popsänger und Fernsehenschauspielern wurden ja fast hysterisch und agressiv in ihren Angriffen auf Zeman selber wie auch auf jeden, der für ihn ein gutes Wort hatte oder der schlicht Schwarzenberg nich wählen wollte.

Die Wahlergenisse selber zeigten, wie gespalten unser Land und Volk ist: In Prag selber klarer Gewinn von Schwarzenberg (in der Kleinstadt am Rande von Prag, wo ich mit Frau und Tochter lebe, gewann er 70 % gegen 30 % von Zeman), während auf dem ärmeren Lande ein noch klarerer Gewinn von Zeman (in der Kleinstadt in Ostmähren, wo ich herkomme, gewann Zeman 75 % gegen 25 % von Schwarzenberg).

Dass Schwarzenberg die Dekrete von Benesch und dadurch die Tatsache der Aussiedlung der Sudetendeutschen nach dem zweiten Weltkrieg in Frage gestellt hat, war ein völlig unbegreiflicher Schritt, der nur seiner Abgetrentheit von der tschechischen Realität zuzuschreiben ist und der ihm mit Sicherheit einige Stimmen genommen hat. Dass Zeman diese Frage in der Kampagne dann akzentiert hat, ist verständlich. Doch wie schwerwiegend dieser Fehler (und anders kann man das nicht nennen) von Schwarzenberg war, war es trotzdem nicht der entscheidende Grund seiner Niederlage. Der entscheidende Grund war die volle Beteiligung Schwarzenbergs an der jetzigen Regierung, deren stellvertretender Chef er ist. Es ist gerade diese Regierung, die die soziale Ungleichheit im Lande forciert, die das Hauptstadt Prag reicher und das übrige Land ärmer macht, die durch ihre Massnahmen dafür verantwortlich ist, dass die sozial schwächeren Schichten – die Arbeiter, die Rentner, die Mütter, die Landbewohner, die Kranken, die Behinderten etc. – immer mehr in die Peripherie der Gesellschaft gedrängt werden – zugusten der Wohlhabenden. Das war der entscheidende Punkt, und obwohl das Schwarzenbergs PR-Team mit voller Kraft versuchte, das Volk zu überzeugen, dass Schwarzenberg selber ein Humanist ist, der mit dem antihumanen Vorgehen der Regierung nichts zu tun hat, konnte es letztendlich nur die Intellektuellen, die Kulturfront, die Büroleute aus Prag überzeugen, was für ein Gewinn zu wenig war. Das (immer) ärmere Volk liess sich nicht betrügen. – Das schreibe ich als ein Mensch, der Zeman nicht gewählt hat.

Ich meine, für die Völkerverständigung wäre es angebracht, wenn über so gewichtige und heikle Sachen möglichst nicht parteiisch und verzerrt referiert wird, wie es der Autor des oben genannten Artikels getan hat – namentlich wenn es um zwei Nachbarvölker geht…

Mit freundlichen Grüssen
Radomil Hradil

.

Poznámka: Tento text Britské listy nezveřejnily.

Volba lidskosti